داشتم خونه رو تمیز میکردم شوهرم از پشت منو گرفت .کرد