او با صدای بلند به من می گوید عجله کن شوهرم میاد - iranian say: go deeper please