නෝන පුංචි හදිස්සියේ ගෙදර ආපු වෙලාවෙ මට කියල ඇර ගත්තා. Sri lanka Girl Fun in room. Clear voice.