नुहाउदाको Video चाहीयो रे कसै कसैलाई, Nepali Queen