රෑ හොරෙන් කමරේට ගිහින් කරපු දේ...what he did by Sneaking into the Room at Night ...